Nesting kestrels and polystyrene ospreys..

Duration: 12:45