Ep.9 Mardi Gras around the globe, Slumdog tours & Wacky Theme Parks