Episode 21: Nikola Tesla vs. Zombie Cockroaches

Duration: 00:54:39