GNC-2010-09-10 #609 Morning Tech Show to Launch!

Duration: 4106