50 Days Of DragonCon 2012 (Day 20) – GB: “Strange Frame”

Duration: 42:08