Episode 8....Obi Wan galactic hero? More like galactic zero!

Duration: 01:24:26