Episode 12: Brian Katz, Enterprise Mobility with Sanofi

Duration: 01:13:43