St. John of Sinai on Sorrow that Produces Joy

Duration: 12:30